تخت بیمار برقی ترند ۴ موتوره صندلی شو

بدساید پروانه ای abs
رویه abs
موتور آلمانی
سرتختabsچرخ absآلمانی
دارای انجام ۱۶ حالت مختلف
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
۰۲۱۶۶۳۷۰۱۰۰
۰۹۱۲۵۹۵۰۹۵۸ عادلی