تخت بیمار برقی سه شکن

با قابلیت تنظیم ارتفاع بدساید آلمانی رویه absنشکن قابل شستوشو سر تخت abs چرخ absدرجه یک متور تایوان دارای ریموت کنترل cpr طول ۲مترو۱۰ سانت عرض۹۰