تشک مواج سلولی

پیشگیری بهتر از درمان است
تشک مواج سلولی
طول۲مترعرض۹۰سانتیمتر
گردش هوا اتوماتیک