تخت بیمار برقی سه شکن آلمانی

تخت سه شکن آلمانی با قابلیت تنظیم ارتفاع
رویه abs
چرخ آلمانی درجه یک
سر تخت mdf