تخت بیمار برقی فول

با قابلیت تنظیم ارتفاع لگن خور