تخت بیمار برقی فول رویهAbs

سر تخت abs
بدساید آلمانی